Konkurs


Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. - Jan Paweł II

jpII.jpg

Ksiądz Proboszcz Józef Jarzembowski

oraz

moderator strony Grabówca Celina Nałęcz

w związku z nadchodzącą beatyfikacją Jana Pawła II ogłaszają

konkurs literacko - plastyczny pod hasłem:

"Jan Paweł II - droga do świętości"


REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Ksiądz Proboszcz Józef Jarzembowski
Celina Nałęcz

2. PATRONAT HONOROWY:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie filia Nieżywięć - pani Ewa Witkowska

3. HASŁO KONKURSU:
"Jan Paweł II- droga do świętości"

4. CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II,
- przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
- Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II
- odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
- rozbudzanie zainteresowań artystycznych i literackich uczniów oraz promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie i literacko.

6. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresujemy do wszystkich środowisk społecznych. Mogą do niego przystąpić wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie.

7. TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH
- Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem „Jan Paweł II – droga do świętości”.
-Praca konkursowa powinna być zainspirowana wydarzeniami z życia i działalności Papieża Polaka.

8. FORMA PRAC KONKURSOWYCH
Konkurs jest konkursem złożonym. Składa się z części plastycznej nad którą pieczę sprawuje ks. Józef Jarzembowski oraz części literackiej nad którą pieczę sprawuje Celina Nałęcz.
Forma plastyczna dla dzieci i młodzieży - scena z życia Jana Pawła II
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych: malarstwo, rysunek, wycinanki i inne formy plastyczne. Praca powinna być płaska, bez użycia materiałów nietrwałych: kaszy, plasteliny, modeliny, itp. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, adres, nazwę szkoły i klasy, imię i nazwisko opiekuna lub nauczyciela
Forma literacka dla młodzieży i dorosłych - artykuł o tytule "Droga do świętości"
Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę konkursową o maksymalnej objętości 3 strony A 4, wykonaną techniką komputerową. Dodatkowo artykuł powinien być uzupełniony odpowiednią fotografią (pobraną np. z internetu z podaniem źródła strony) Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, adres.

8. TERMINARZ KONKURSU.
Prace należy składać do dnia 17 kwietnia 2011 roku w bibliotece w Nieżywięciu w godzinach pracy biblioteki. Autorom trzech najlepszych prac w kategorii plastycznej oraz kategorii literackiej zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz ewentualne wyróżnienia. Autorzy prac nagrodzonych i prac wyróżnionych zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach i zaproszeni uroczyste podsumowanie konkursu. Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej Grabówca http://grabowiec-gm-bobrowo.wikidot.com/ oraz w Domu Kultury w Nieżywięciu

9. INFORMACJE DODATKOWE
Biblioteka w Nieżywięciu udostępnia wszystkim uczestnikom swoje zbiory a w pracowni komputerowej w Wiejskim Domu Kultury w Nieżywięciu został udostępniony wykaz polecanych stron internetowych o Janie Pawle II. Wszelkich dodatkowych informacji oraz konsultacji udziela Celina Nałęcz kontakt ue.teno|zcelan.anilec#ue.teno|zcelan.anilec
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833)O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License