Gmina


Gmina Bobrowo jest jednostką administracyjną położoną w zachodniej części powiatu brodnickiego. Zajmuje obszar 146,3km2, który zamieszkuje ponad 6,4tys. osób. Jest to region typowo rolniczy, w którym działa ponad 800 gospodarstw rolnych, trudniących się produkcją roślinną i zwierzęcą.

502px-POL_gmina_Bobrowo_COA.svg.png

W skład Gminy wchodzi 20 sołectw obejmujących łącznie 32 miejscowości:

1. Bobrowo

- Bobrowo Kolonia

- Smolniki

2. Brudzawy

3. Buczek

4. Budy

5. Chojno

6. Czekanowo

7. Dąbrówka

8. Drużyny

9. Grabówiec

10. Grzybno

11. Kawki

12. Kruszyny

- Kruszyny Rumunki

13. Kruszyny Szlacheckie

- Anielewo

- Foluszek

- Lisa Młyn

14. Małki

- Czartówiec

- Pasieki

15. Nieżywięć

16. Tylice

- Zarośle

17. Wądzyn

18. Wichulec

- Bogumiłki

19. Wymokłe

- Florencja

- Słoszewy

20. Zgniłobłoty

Geografia Gminy Bobrowo

W granicach Gminy Bobrowo znajdują się wschodnie krańce Pojezierza Chełmińskiego
i zachodnie Pojezierza Brodnickiego. W krajobrazie obszaru można wyróżnić od zachodu wysoczyznę morenową, urozmaiconą niewielkimi wzniesieniami. W części wschodniej wysoczyznę przecina z północy na południe rynna Jabłonowska, wypełniona jeziorami. Rynnę tą odwadnia rzeka Lutryna uchodząca do rzeki Osy i włączająca większą część obszaru Gminy do jej dorzecza.

Podstawowym zasobem naturalnym Gminy są gleby. Stanowią ponad 80% obszaru.

Cennym zasobem naturalnym Gminy są wody powierzchniowe, w szczególności jeziora, których na terenie jest 12, o łącznej powierzchni 448,91 ha. Największymi są: Wądzyńskie (178,22 ha), Wysokie Brodno (90,13 ha) i Chojno (75,76 ha).

Gmina dysponuje niewielkimi złożami surowców mineralnych. Stwierdzono występowanie na jej terenie kredy jeziornej i gytii, torfu oraz kruszyw.

Najefektowniejszym zasobem zwłaszcza jako element atrakcyjności krajobrazu są lasy. Tereny zadrzewione i inne użytki leśne zajmują 1132 ha czyli 7,7% powierzchni. Dominuje bór mieszany świeży. Występują głównie dęby i buki, natomiast w iglastych dominuje sosna, w mniejszym stopniu świerk i modrzew.

Obszary i obiekty przyrodnicze

Południowy fragment Gminy Bobrowo znajduje się w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego Doliny Drwęcy. Drwęca jest rezerwatem ichtiologicznym, bytujących w niej ryb łososiowatych.

Na terenie Gminy chronione są także pojedyncze okazy przyrody jako jej pomniki. Wykaz pomników przyrody zawiera:

· Skupisko trzech drzew: dąb, buk, kasztanowiec oraz siedmiu drzew: dęby i jesiony w parku dworskim w Słoszewach

· Dwa dęby w miejscowości Chojno

· Skupienie sześciu drzew dębu i buku oraz jednej lipy w parku dworskim w Małkach

· Dąb „Karwat” oraz skupienie trzech dębów w miejscowości Wichulec

· Dąb szypułkowy w miejscowości Czekanowo

Na terenie Gminy istnieje przyrodniczo – regionalna ścieżka dydaktyczna, która zlokalizowana została w obrębie obszaru chronionego krajobrazu. Prowadzi przez wsie: Grzybno, Bobrowo, Chojno i Budy. Długość trasy wynosi 9,5km. Można ją pokonać pieszo lub rowerem. Punkty przystankowe na trasie to:

Zespół dworsko – parkowy w Grzybnie

Jezioro Oleczno

Grodzisko wczesnośredniowieczne nad j. Oleczno

Gotycki kościół w Bobrowie

Rzeka Lutryna

Wyrobiska potorfowe

Oczka polodowcowe

Jezioro Chojno.

Szlak turystyczny PTTK w Toruniu na odcinku ok. 12 km prowadzi przez wsie:

Wądzyn

Bobrowo

Grzybno

Kruszyny Szlacheckie

Nasi sąsiedzi.

Gmina Bobrowo sąsiaduje z 7 gminami:

Gmina Jabłonowo

Gmina Zbiczno

Gmina Brodnica

Gmina Wąpielsk

Gmina Golub – Dobrzyń

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Z kart historii naszej Gminy.

Obszar Gminy był stosunkowo wcześnie zajęty przez człowieka, co dokumentują liczne świadectwa z różnych faz osadniczych (stwierdzono ponad 300 stanowisk archeologicznych tzw. płaskich oraz 3 stanowiska wypukłe, znane jako grodziska, Najwcześniejsze ślady z okresu mezolitu (8000-4500 lat p.n.e.)odkryto w okolicach Nieżywięcia. Najintensywniejszy rozwój osadnictwa notowany był w epoce neolitu (tj. 4500-1800 lat p.n.e.). Koncentrował się głównie w dolinie rzeki Lutryny, w okolicach wsi Kruszyny i Wądzyń. Pierwsze osady pojawiły się we wczesnym średniowieczu, na przełomie VI-VII wieku. Z tego okresu pochodzą grodziska odkryte we wsiach Bobrowo, Budy Choińskie, Słoszewy

Terytorium Gminy stanowi część historycznej Ziemi Chełmińskiej. Od roku 1226 ziemie dzisiejszej gminy weszły we władanie Zakonu Krzyżackiego. Świadectwem osiedli założonych w okresie administracji Zakonu Krzyżackiego są budowle kościołów w Bobrowie, Nieżywięciu, Brudzewach i Kruszynach.

W 1479r. teren Gminy został włączony do dóbr królewskich w granicach starostwa brodnickiego.

W II połowie XVII w. po zniszczeniach spowodowanych wojnami szwedzkimi, tereny Gminy kolonizowane były przez osadników z zachodu głównie ludność pochodzenia germańskiego. W następstwie I rozbioru terytorium Gminy znalazło się w granicach zboru pruskiego.
Wiek XIX to okres rozwoju gospodarczego. Zlikwidowano pańszczyznę, powstały duże kapitalistyczne majątki obszarnicze. Przez obszar gminy poprowadzono dwie linie kolejowe: z Brodnicy do Jabłonowa i z Brodnicy do Golubia. Fakt ten miał duży wpływ na dalszy pomyślny rozwój rolnictwa, ułatwiając wywóz i zbyt produktów rolnych.

Od 1896 r. działała Komisja Kolonizacyjna, zajmująca się przejmowaniem polskich majątków i ich parcelacją pomiędzy niemieckich osadników. Ziemia Bobrowska już krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. przechodziła dalsze burzliwe dzieje.

W sierpniu 1920 r. rozegrała się na tych terenach zwycięska dla Polaków bitwa z wojskami bolszewickimi.

Okupacja hitlerowska 1939-1945 przyniosła masową eksterminację ludności polskiej.

W okresie II Rzeczypospolitej obszar Gminy znalazł się w granicach województwa pomorskiego.

W latach Rzeczypospolitej Ludowej tereny dzisiejszej Gminy należały do powiatu brodnickiego, do dwóch gromad z siedzibami w Nieżywięciu i Bobrowie.

W 1973r. uprzednie gromady zostały zastąpione jednostkami obszarowo większymi, gromady Nieżywięć i Bobrowo zostały włączone w jedną gminę z siedzibą w Bobrowie, wówczas w województwie toruńskim.

Z początkiem 1999r. samorządna od 1990r. gmina Bobrowo znajduje się ponownie, jak przed latami, w strukturze powiatu brodnickiego, w województwie kujawsko – pomorskim.

( informacje uzyskano ze strony Urzędu Gminy Bobrowo - http://www.bobrowo.samorzad.org.pl )

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License